Alimenty na dziecko – obowiązek, a nie dobra wola

Alimenty na dziecko – obowiązek, a nie dobra wola

24 kwietnia 2023 0 przez Blog4Women

Obowiązek alimentacyjny, czyli konieczność dostarczania środków na utrzymanie dziecka powstaje w momencie jego narodzin i spoczywa równomiernie na obojgu rodzicach. W przypadku, gdy nie są oni razem, alimenty na dziecko płaci ten z rodziców, który z nim nie zamieszkuje. W przypadku, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestii wysokości alimentów bądź osoba zobowiązana nie wywiązuje się z tego obowiązku, konieczne jest ich sądowe ustalenie.

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Rodzic, w którego pieczy znajduje się dziecko, ma prawo wystąpić o alimenty od drugiego rodzica. Wniosek składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka bądź rodzica, od którego chcemy uzyskać alimenty. We wniosku powinna się znaleźć wysokość żądanego świadczenia, a także dokładne wyliczenie kosztów utrzymania dziecka uwzględniające jego wiek oraz indywidualne potrzeby. Sprawy o alimenty są bezpłatne, podczas składania wniosku nie ma konieczności uiszczania żadnych opłat.

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Przepisy kodeksu rodzinnego nie regulują wysokości alimentów, jakie mogą być przyznane na dziecko. Niektóre sądy kierują się zasadą, aby przyznawać alimenty w wysokości co najmniej 500 złotych. Nie jest to jednak ogólnie przyjęta zasada. Wysokość alimentów jest zróżnicowana w zależności od wieku dziecka, jego potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych, a także w pewnym stopniu od poziomu zarobków rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów. Przyjmuje się, że oboje rodziców w stopniu równym powinno łożyć na utrzymanie dziecka, alimenty w teorii są więc połową wyliczonych we wniosku kosztów utrzymania. W praktyce jednak taki podział kosztów nie zawsze jest zachowany i sądy zasądzają alimenty na poziomie 60 czy 70 procent całkowitych kosztów utrzymania. W większości przypadków rodzic, z którym pozostaje dziecko, ponosi bowiem dużo więcej osobistych starań związanych z opieką nad dzieckiem.

Jaka może być maksymalna wysokość alimentów?

W przepisach nie znajdziemy dokładnego taryfikatora alimentów, nie tylko w kwestii najniższej kwoty, ale również tej najwyższej, możliwej do uzyskania. Alimenty na dziecko mogą być w kwocie kilkuset złotych, ale również kilku tysięcy. Wiele zależy nie tylko od potrzeb małoletniego, ale również od zarobków tego rodzica, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny. Jeśli rodzi zarabia kilkanaście tysięcy złotych, wysokość alimentów będzie adekwatna do jego dochodów. Dziecko ma bowiem prawo do życia na podobnym poziomie, jak jego rodzice.

Jakie prawa ma ojciec płacący alimenty?

Prawa ojca dziecka nie są ściśle związane z tym, czy wypełnia on obowiązek alimentacyjny. Każdy ojciec, o ile nie ma ograniczonych bądź odebranych praw rodzicielskich, ma prawo, a także obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, odwiedzania go, zabierania poza miejsce zamieszkania, kontaktów telefonicznych i innych form porozumiewania się na odległość. Jeśli prawo do kontaktów jest mu ograniczane przez matkę dziecka, ojciec może dochodzić swoich praw w sądzie w postaci wniosku o uregulowanie kontaktów. Nie ma natomiast prawa z tego powodu nie płacić alimentów.

Kto płaci alimenty, gdy ojciec nie ma pracy?

Ojciec, wobec którego zostały zasądzone alimenty na dziecko, ma obowiązek ich uiszczania bez względu na to, czy posiada źródło dochodu, czy nie ma pracy. Jeśli jednak dochody ojca znacznie spadną, może on złożyć wniosek o obniżenie alimentów. W przypadku, gdy ojciec zaprzestaje płacenia, matka może domagać się alimentów od dziadków. W praktyce jednak takie sprawy odbywają się dosyć rzadko.