Zamknięty fundusz inwestycyjny – zasady działania

Zamknięty fundusz inwestycyjny – zasady działania

15 sierpnia 2018 Wyłączono przez Blog4Women

Jedną z możliwości pomnażania zgromadzonego majątku jest inwestowanie w fundusze. Fundusze inwestycyjne zamknięte to jedna z najciekawszych form wspólnego inwestowania (FIZ). Poznaj więc zasady ich działania i zobacz czy jest także korzystne dla Ciebie?

Kwestie związane z zamkniętym funduszem inwestycyjnym regulowane są w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U.  2004 nr 146 poz. 1546 z późn. zm.) oraz ustawie o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony wyłącznie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Nie jest on obarczony ograniczeniami charakterystycznymi dla funduszy inwestycyjnych otwartych. Dzięki czemu FIZ ma możliwość swobodnego inwestowania w różne klasy aktywów oraz instrumenty pochodne

Zamknięte fundusze inwestycyjne – specyfika

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne. Są to papiery wartościowe, które reprezentują jednakowe prawa majątkowe dla uczestników funduszu. Certyfikaty można kupić albo w publicznej subskrypcji, albo po wprowadzeniu ich do obrotu publicznego. Liczba certyfikatów inwestycyjnych jest stała, określona w kolejnych emisjach. Fundusze inwestycyjne zamknięte dzieliny na:

  • fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne, które dedykowane są nieograniczonej liczbie inwestorów. W ich ramach istnieje możliwość dopuszczenia certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istnieje tutaj obowiązek zatwierdzania prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • fundusze inwestycyjne zamknięte niepubliczne, które kierowane maksymalnie do 99 inwestorów. Jednorazowy zapis na certyfikaty nie może być mniejszy niż równowartość w złotych 40 000 euro.

Zgodnie z art. 145 ustawy o funduszach inwestycyjnych aktywa fundusze inwestują głównie w:

  1. papiery wartościowe;
  2. wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób trzecich;
  3. udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
  4. waluty;
  5. instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne;
  6. prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych;
  7. zbywalne instrumenty rynku pieniężnego.

 

Dla kogo będą najlepsze zamknięte fundusze inwestycyjne?

Osoby o większej skłonności do ryzyka będą zapewne preferowały fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), ze względu na wyższy oczekiwany zwrot z inwestycji (pomimo większego ryzyka). Fakt braku możliwości umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wycofania środków pieniężnych z funduszu będzie rekompensowała możliwość odsprzedaży certyfikatów inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ponadto osoby te będą zainteresowane raczej funduszami akcyjnymi lub funduszami mieszanymi.